ࡱ> ' !"#$%&*()+,-.Root Entry F=;SummaryInformation(DDocumentSummaryInformation8 WordDocument54 Oh+'0 @ P \ ht| ****YǑ-yvdfNormalAdministrator142@ń@,:@b4NL<WPS Office_10.1.0.6205_F1E327BC-269C-435d-A152-05C5408002CA՜.+,D՜.+,t0  (Www.530La.Com (\dlKSOProductBuildVer2052-10.1.0.62050TableData PZKSKS54% !58 \ $3 & .N"p |$hY\ mA 'YЏll[kNs^S4b^O.Ob] ze] ?e^Ǒ-BlbJTfN N0yviQ 10yvSSDTADP2017-1643-00 20yv Ty'YЏll[kNs^S4b^O.Ob] ze] 30bhc6RN194.480687NCQ0 40Ǒ-e_lQ_bh 50yvi 5.1yvQ[,gyv:N'YЏll[kNs^S4b^O.Ob] ze] ] z0WpMONNs^S4b^G4b^QgWS ] zQ[;NSbeir,gSOOb02b] zSsXtelI{ wQSOV~S] zϑnUS0 bhV:N] zϑnUSSV~VQ@b gQ[ve]SOO0 N0b/gBl 10b/gBl0RTmyv~t{wQY4l)R4l5u] zNN0~SN NlQ^ ^gbNDyOOiN>yQwQvbhON:NvQ,gN4~vяmQ*Ng2017t^7g-2017t^12g >yOOi9v49f N*gbNvQN(We^] zyvvyv~tbbeQ,gyvvyv#N^*g(WvQNck(We]bck(Wbcvyv-NbNyv#N yv#N~TlSfTbhv ^S_&{Tw?e^?eRW[020140122SeN fbcvyv#N6*NgQ N_(WhQwVQSRbh vĉ[ &TRbheHe0 3.4*g~q\Nw4l)R^^:WO(uOo`s^SlQ^O(uOo`vON N_SR,g] zbh vQbh ceHeYt0Q1u4l)Rb] z@b(W0Ww~4lL?e;N{(WvQO(uOo`s^SlQ^ybkۏeQ4l)R^^:WbReQў TUSv N_SR,g] zbh vQbh ceHeYt 3.5bhN{wQ gq\Nw4l)RSQwQvQl]]DbO4~f 3.6NbhNX[(W)R[sQ|Sq_TbhlQck'`vlN0vQN~~b*NN N_SRbh0USMO#N:N TNNbX[(Wc0{tsQ|v N TUSMO N_SR TNhkbhb*gRRhkv TNbhyvbh 3.7bhN{(WbheNN*bbke:Nbk*g O(u-NV Qzwww.creditchina.gov.cn 0-NV?e^Ǒ-Qwww.ccgp.gov.cn ReQ1YOgbLN0͑'Yz6eݏlHhNS_NN TUS0?e^Ǒ-%N͑ݏl1YOL:NU_ TUS 3.8bhN{wQ gh[:gsQ[bhUSMOQwQя Nt^QveL?rjU_g~gJTwQ01uNs^SNlh[bT|5u݋0538-3012633 bONlQ0Wh[:gsQQwQ0 3.9,g!kbh NcSTTSObh0 V0FURBl 10N>ke_,gyveN>k /eNDёSbG~DёSNyDё0G~Dё c] zb_aۏ^N>k [b] zϑv20% NT TN>kv20% [b] zϑv50% NT TN>kv50% ] zz][[HhTN[[Hhk5%\O:N(Oё z]6eTkeo` 0NyDёbN0RMOT c] zb_aۏ^N>k 20]gBl60eS)Y 30] zϑnUSTD N0ċ[el ~Tċhl mQ0T|e_ 10Ǒ-NNs^S4b^GNl?e^ 20Ǒ-N0W@WNs^S4b^G{0W 30Ǒ-Nyv#NNNg@b 40yv#NN5u݋13854866618 50?e^Ǒ-Nt:ggq\Nڋ] zT gPlQS 60Nt:gg0W@WNs^SGllWk 70Nt:ggyv~tUOf_ 80yv~t5u݋0538-2851166 905uP[{sdzcta@163.com PAGE PAGE PAGE 1 (*6<>JL˹o[G3'CJ OJPJQJo(aJ mH sH nHtH'CJ OJPJQJo(aJ mH sH nHtH'CJ OJPJQJo(aJ mH sH nHtH'CJ OJPJQJo(aJ mH sH nHtHCJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ "CJ,OJPJQJo(^JaJ,5KH"CJ,OJPJQJo(^JaJ,5KH2CJ,OJPJQJo(^JaJ,5KHmH sH nHtH2CJ,OJPJQJo(^JaJ,5KHmH sH nHtH  & N ïs_K7'CJ OJPJQJo(aJ mH sH nHtH'CJ OJPJQJo(aJ mH sH nHtH'CJ OJPJQJo(aJ mHsHnHtH'CJ OJPJQJo(aJ mH sH nHtH'CJ OJPJQJo(aJ mH sH nHtH'CJ OJPJQJo(aJ mH sH nHtH'CJ OJPJQJo(aJ mH sH nHtH'CJ OJPJQJo(aJ mH sH nHtH'CJ OJPJQJo(aJ mH sH nHtH'CJ OJPJQJo(aJ mH sH nHtH " 0 2 @ B D H P R ߿ocW;/CJ OJPJQJo(aJ 60JB*`JphCJ OJPJQJo(aJ 5mHsH\CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ nHtHCJ OJPJQJo(aJ 'CJ OJPJQJo(aJ mH sH nHtH'CJ OJPJQJo(aJ mH sH nHtHCJ OJPJQJo(aJ >0JB*`JphCJ OJPJQJo(aJ 5mH sH nHtH\>0JB*`JphCJ OJPJQJo(aJ 5mHsHnHtH\ R ( * * , RTïs_K7#'CJ OJPJQJo(aJ mH sH nHtH'CJ OJPJQJo(aJ mH sH nHtH'CJ OJPJQJo(aJ mH sH nHtH'CJ OJPJQJo(aJ mH sH nHtH'CJ OJPJQJo(aJ mH sH nHtH'CJ OJPJQJo(aJ mH sH nHtH'CJ OJPJQJo(aJ mH sH nHtH'CJ OJPJQJo(aJ mH sH nHtH'CJ OJPJQJo(aJ mH sH nHtH'CJ OJPJQJo(aJ mH sH nHtH'CJ OJPJQJo(aJ mH sH nHtH ïsg[O360JB*`JphCJ OJPJQJo(aJ 5mHsH\CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ 'CJ OJPJQJo(aJ mH sH nHtH'CJ OJPJQJo(aJ mH sH nHtH'CJ OJPJQJo(aJ mH sH nHtH'CJ OJPJQJo(aJ mH sH nHtH'CJ OJPJQJo(aJ mH sH nHtH'CJ OJPJQJo(aJ mH sH nHtH'CJ OJPJQJo(aJ mH sH nHtH D`l(*,8BDFTïgS?+CJ OJPJQJo(aJ 'CJ OJPJQJo(aJ mH sH nHtH'CJ OJPJQJo(aJ mHsHnHtH'CJ OJPJQJo(aJ mH sH nHtH60JB*`JphCJ OJPJQJo(aJ 5mHsH\.0JB*`JphCJ OJPJQJo(aJ 5\'CJ OJPJQJo(aJ mHsHnHtH'CJ OJPJQJo(aJ mH sH nHtH'CJ OJPJQJo(aJ mHsHnHtH'CJ OJPJQJo(aJ mH sH nHtH'CJ OJPJQJo(aJ mHsHnHtH TXZfhnxzŹyma@#90JB*`JphCJ OJPJQJo(aJ 5 *mHsH\A0JB*`JphCJ OJPJQJo(aJ 5 *mHsHnHtH\CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ nHtHCJ OJPJQJo(aJ nHtH'CJ OJPJQJo(aJ mH sH nHtHCJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ ,B*`JphCJ OJPJQJo(aJ nHtH,B*`JphCJ OJPJQJo(aJ nHtH ŤjI(A0JB*`JphCJ OJPJQJo(aJ 5 *mHsHnHtH\A0JB*`JphCJ OJPJQJo(aJ 5 *mHsHnHtH\90JB*`JphCJ OJPJQJo(aJ 5 *mHsH\90JB*`JphCJ OJPJQJo(aJ 5 *mHsH\A0JB*`JphCJ OJPJQJo(aJ 5 *mHsHnHtH\90JB*`JphCJ OJPJQJo(aJ 5 *mHsH\90JB*`JphCJ OJPJQJo(aJ 5 *mHsH\"8PRZl|~pdPD0$CJ OJPJQJo(aJ 'CJ OJPJQJo(aJ mH sH nHtHCJ OJPJQJo(aJ 'CJ OJPJQJo(aJ mH sH nHtHCJ OJPJQJo(aJ 'CJ OJPJQJo(aJ mH sH nHtHCJ OJPJQJo(aJ 'CJ OJPJQJo(aJ mH sH nHtH90JB*`JphCJ OJPJQJo(aJ 5 *mH sH \A0JB*`JphCJ OJPJQJo(aJ 5 *mH sH nHtH\90JB*`JphCJ OJPJQJo(aJ 5 *mHsH\ ~ ˿k_K?1/,*U0JUCJ OJPJQJo(aJ 5CJ OJPJQJo(aJ 'CJ OJPJQJo(aJ mH sH nHtHCJ OJPJQJo(aJ 'CJ OJPJQJo(aJ mH sH nHtHCJ OJPJQJo(aJ 'CJ OJPJQJo(aJ mH sH nHtHCJ OJPJQJo(aJ 'CJ OJPJQJo(aJ mH sH nHtHCJ OJPJQJo(aJ 'CJ OJPJQJo(aJ mH sH nHtHCJ OJPJQJo(aJ 'CJ OJPJQJo(aJ mH sH nHtH $&246:<HJLNPRXZCJ OJPJQJo(aJ 50J0JU0JmHsHnHtHU0JU0JU0JU0J*>L 2 D R * , dhdhdh dhWD` dhWDs`sdh dhWD`dhdhdhdhdhdh dhWD`dha$$dha$$T*DZhz dhWD` dhWD`dh`d` dhWD` dhWDs`sd-DM WD` dhWD` dhWD`dhdhdhdhdh&#66666666 0@P`p6666 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`pN@Ncke a$$1$$CJPJaJKHmH sH nHtH_HL@Lh 1dB$$@&TJCJ,aJ5KH,V@Vh 2d$$@&CJ OJPJQJaJ 5\J@Jh 3d$$@&CJ aJ 5\$A@$؞k=W[SONi@Nnfh*TO!T Char Char18#CJ,PJ5KH,mH sH nHtH_H6O16ckee,g_CJOJPJaJ_H>OA> h #2_CJOJPJaJ5\_H.@R.yblFhe,gCJaJN@bNu w'a$$G$&dP 9r CJaJ8C@r8ckee,g)ۏxVD^nB@nckee,g+da$$-DM ` CJOJaJKHmHsHnHtH< @<ua$$G$ 9r CJaJ>@>vU_ 1dWDU` d# n@nvU_ 2"da$$WDf`f d# )B*`JphCJOJQJ^JKHmHsH:O: Chardha$$1$aJO!>7h_ h 2 + Times New Roman VS ^R| kMR: 5 x kT: 0 x Lݍ: V[

HN !bO! d"#H# $<$]%J&2}&x(*/+g}-E1.:.O.20u0:2W4E46I-6_N6o6^7N7O|8`9w9Tj:V;wn<l$=?)>?A? @Y@fC!DQDEGSGQIALHL?MQlM6N_NBOOsPwP$RTNUJbU3Y'HYaYOZ/[[[u[N\<[\]: ]8]{^`Ix`az)cxcd,efi"i|4iI5ixj*ldl.\m9Bn p:1rPr#QspItut{t`,u mu[?v ;{>{u{y|Cm!w!GQ]2Yddaj6 1?K,0=IQ\|)W)!4DWueFU!5X0E; 7*;GX/Z^vB h8P4e|=p X# n|*};!']7"w>=~ Fl3 z$O)Ep q@KY}K%**<ht=8X ? f`w}! e;j/J57WvpJX{Af~q&#gap3`r)!6bcf.9@d;Mv"&x+ljY~)^+oD[ *y-*113? 4q%8 l^p U#\#4Tu;C%?wFEnH{hO}'kjsnk*n1vu-4 $$$'( z0( * 3 ? -!!! _Toc389115154z--@